top of page

Påverka PS!

Påverka PS!

Psykologstudent Sverige är en demokratisk förening där samtliga medlemmar har möjlighet att vara med och styra över föreningens framtid. Lite förenklat är stadgarna vår lag, årsmötet vår riksdag och styrelsen vår regering. På den här sidan finns information om föreningens stadgar och hur du som medlem gör för att påverka föreningen.

Stadgar

Stadgarna är föreningens "lag". Det innebär att allt arbete vi gör regleras av dessa. Stadgarna kan enbart ändras av ett årsmöte och kräver två tredjedelars majoritet.

Stadgar & motioner

Motioner

Motioner är medlemsförslag som behandlas på årsmötet. För att förslaget ska behandlas som en motion måste det följa mallen nedan och skickas ut tillsammans med kallelsen till årsmötet. Nästa årsmöte sker våren 2024.

Motioner skickas till: ordforande@psykologstudentsverige.org

1593831d-06e3-ab6b-e90e-503b63b66d1e.png

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, en slags riksdag. På årsmötet har samtliga medlemmar rösträtt och möjlighet att påverka föreningens styrelse, verksamhetsplan och stadgar.

Årsmötet arrangeras en gång per år i samband med den årliga PS-kongressen. Nästa årsmöte hålls våren 2024 via en digital plattform. 

Årsmötet skall utlysas minst två månaders i förväg, detta görs bland annat via mail, hemsida och sociala medier. Två veckor innan årsmötet skickas en kallelse med årsmöteshandlingarna ut till samtliga medlemmar. Årsmöteshandlingar inkluderar dagordning, budget, ekonomisk berättelse, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan för nästa verksamhetsår, valberedningsförslag samt alla inkomna motioner. Motioner måste därför skickas in innan kallelsen skickas ut.

Grupp-of-kvinnor rösträtt-under-seminari

Kandidera till styrelsen

Inom ramarna för årsmötets beslut och föreningens stadgar så har styrelsen stor frihet att bedriva sitt arbete som de anser bäst. Som styrelsemedlem har du därför stora möjligheter att påverka PS. Hovra över posterna nedan för att läsa mer om dem.

Du kan kandidera till styrelsen på förhand eller direkt på årsmötet. För att kandidera på förhand skickar du in din ansökan till valberedningen till deras mail valberedning@psykologstudentsverige.org. Du kan också höra av dig om du har några frågor!

Det finns fler viktiga roller i föreningen som också tillsätts under årsmötet. De verkar för föreningens bästa och de ser till att arbetet fortskrider och att det görs korrekt.

Kandidera till Styrelsen

Ordförande

Sammankallande med yttersta ansvar för att verksamhetsplanen verkställs. 

Kassör

Ansvarar för löpande bokföring och så småningom redovisning i samband med årsmötet 

Sköter och uppdaterar PS kommunikationskanaler inklusive, nyhetsbrev, hemsida och sociala medier.

Kommunikatör

Sköter samordningen med arrangörsgruppen för nästa PS-kongress. De är också ledamöter i styrelsen och deltar på möten. 

Kongressutskotts-representanter

Verkställer styreleuppdrag, deltar vid beslutsfattande och styrelsemöten.

Ledamöter

Ansvarar för att hitta kandidater till samtliga styrelseposter nästkommande verksamhetsår.

Valberedning

Revisorn kontrollerar å medlemmarnas vägnar att verksamhetsplanen verktsällts och att bokföringen sköts. Suppleant ersätter revisorn när denne är frånvarande.

Revisor &

revisorssuppleant

bottom of page