Psykologutbildningen erbjuds vid 11 lärosäten runt om i landet. Här har vi samlat information och länkar till allihop. Oavsett lärosäte söker du din utbildning via antagning.se.

 

Vilket ska jag välja?

Läroplanerna kan skilja sig stort från ett lärosäte till ett annat: Kurserna kommer ofta i olika ordning och skiljer sig åt både vad gäller namn och innehåll. Oavsett vilket lärosäte du väljer kommer utbildningen i slutändan leda till en psykologexamen med möjlighet att bli legitimerad psykolog. Dessutom ingår alltid praktik och handlett, kliniskt patientarbete i utbildningen. Ingenting tyder heller på några avgörande skillnader i utbildningarnas kvalitet.

 

En viktig skillnad för dig som framtida psykolog är att olika lärosäten lär ut olika terapiformer. Vissa fokuserar enbart på KBT (Kognitiv beteendeterapi), andra på både KBT och PDT (Psykodynamisk terapi) och så vidare. Den så kallade egenterapin, där studenten själv ska genomgå terapi, ser också olika ut. Alla lärosäten har egna upplägg för hur egenterapin fungerar – hur många timmar och vilken form – och vissa har ersatt egenterapin med motsvarande utbildningsmoment. 

Byta lärosäte?

Eftersom läroplanerna ser så olika ut kan du som exempelvis läst 5 terminer på ett lärosäte sällan hoppa rakt in på termin 6 någon annanstans. För att byta lärosäte måste du i regel bli antagen till psykologprogrammet på det nya lärosätet för att sedan i samråd med studievägledaren komma överens om vilka kurser du kan tillgodoräkna dig. Det är inte ovanligt att ett byte av lärosäte förlänger den totala studietiden med upp till ett år.

 

Göteborgs Universitet

Psykologstudenterna håller till på Psykologiska institutionen vid Linnéplatsen. Byggnaden ligger på en samma gång centralt, avskilt från resten av GU och alldeles intill Slottsskogen.  

Antal studenter

Ca 400

Antagning

Praktiktermin

HT och VT.
55 studenter per termin.

Termin 6

Psykoterapi-inriktning

KBT och PDT

Utbildningsterapi eller motsvarande:

 

Antingen individualterapi på 40 timmar (studenter får ett bidrag
på 400:- per timme av institutionen) eller gruppsykoterapi på 100 timmar
(kostnadsfritt alternativ).

Unikt med Göteborg?

Institutionens psykoterapimottagning är Sveriges största och psykologstudenterna vid Göteborgs Universitet har fler patienter under handledning än något annat lärosäte i Sverige.

Karlstad Universitet

Sveriges yngsta universitet och Sveriges yngsta psykologprogram! Programmet startade HT15 och den första kullen psykologstudenter tar examen 2020. 

Antal studenter

150

Antagning

Praktiktermin

HT

Termin 6

Psykoterapi-inriktning

KBT och PDT

"När jag kom in tänkte jag att Karlstad var en liten håla men när man väl kommer till Karlstad är det ett bra universitet, supermysig stämning, man lär sig mycket och interagerar mycket med alla på programmet. Vi hjälper varandra. Här finns ingen rivalitet och vi står varandra nära. Professorerna lyssnar på oss och det finns en bra kommunikation."

-Amanda Ramidh, psykologstudent KaU

Karolinska Institutet

Sveriges enda psykologprogram som är anslutet till en medicinsk fakultet. Hur märks det? Tydligt fokus på hjärnan, kroppen och evidensbaserade metoder.

Antal studenter

Ca 350

Antagning

Praktiktermin

HT

Termin 8

Psykoterapi-inriktning

KBT, MI,
E-behandling

Utbildningsterapi eller motsvarande:

 

Hos KI liksom på de flesta andra psykologprogram i Sverige är ”egenterapin” under utveckling och förändring, då all undervisning på universitet ska vara avgiftsfri, beskrivas i kursplaner, ge högskolepoäng samt utvärderas. Istället ingår en kurs kallad "Självkännedom och kliniska färdigheter" på termin 7.

Vad utmärker Karolinska?

KI:s psykologprogram betonar vikten av internationell forskning och utveckling av evidensbaserade insatser samt förmågan att självständigt kunna söka information för att lägga grunden för ett livslångt lärande. Genom att utbildningen ges på ett medicinskt universitet har
studenterna också särskilt goda möjlighet att knyta kontakt med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård. KI:s studenter kan välja att under valbar period termin 6 skriva ett extra examensarbete om 15 hp, ansöka om utbyte eller läsa andra valbara kurser. 

Linköpings Universitet

Linköpings psykologstudenter håller till vid Insititutionen för Beteendevetenskap och Lärande (IBL). Programmet utmärker sig genom sitt starka fokus på Problembaserat Lärande (PBL) som låter studenterna växa under ansvar.  

Antal studenter

Ca 250

Antagning

Praktiktermin

HT 
48 studenter per termin

Termin 9

Psykoterapi-inriktning

Antingen KBT eller PDT

Utbildningsterapi eller motsvarande:

 

Egenterapin är ersatt av kurser och praktiska moment som löper under hela programmet.

Vad utmärker Linköping?

PBL som pedagogisk metod, samt ett rikt studentliv på LiU, som är ett campusuniversitet. Det handledda klientarbetet börjar redan i termin 6.

Linnéuniversitetet Växjö

I staden som kallar sig Europas grönaste betalas psykologstudenternas egenterapi helt av skolan. Samtidigt fokuserar LNU mer än många andra lärosäten särkilt på organisationspsykologi.

Antal studenter

Ca 150

Antagning

Praktiktermin

HT

35 studenter per termin.

Termin 6

Psykoterapi-inriktning

KBT och PDT

Utbildningsterapi eller motsvarande:

 

20 timmar betald terapi.

Vad utmärker Linnéuniversitetet?

LNU har ett nära samarbete med yrkesverksamma psykologer så att studenterna tidigt kommer i kontakt med yrkeslivet genom auskultation inom primärvården och mentorskap från termin 2-5.

Lunds Universitet

Studentföreningar, psykodynamisk terapi och egenterapi - på universitet där mycket av den svenska psykologiskolan föddes hålls traditionerna vid liv. Campus ligger i Paradiset med gångavstånd till hela Lund.

Antal studenter

Ca 400

Antagning

Praktiktermin

HT och VT

48 studenter per termin. 

Termin 6

Psykoterapi-inriktning

KBT och PDT

Utbildningsterapi eller motsvarande:

30 gånger individualterapi med 400 kr i ersättning per session.

Vad utmärker Lund?

LU börjar tidigt med professionsinriktad och tillämpad psykologi. Goda möjligheterna att åka på utbytesstudier – termin 4 är konstruerad för att underlätta tillgodoräkning efter utbytesstudier.

Mittuniversitetet Östersund

Mitt i Sverige ligger Östersund - och mitt i Östersund ligger Mittuniversitetet. Fem år i Norrland är fem år du aldrig kommer glömma.

Antal studenter

Ca 150

Antagning

Praktiktermin

HT

Termin 7

Psykoterapi-inriktning

Evidensbaserat

"Vi skriver C-uppsats! Inte många psykologprogram som har det vad jag har förstått. Inte något folk förvånas över, men vi har grymma handledare för klientarbetet de senare terminerna. Shoutout Ingrid Oremark!"

-Halima Subasic, psykologstudent Miun

Stockholms Universitet

Hade Stockholm ens kunnat vara huvudstad utan ett av Sveriges största och bredaste psykologprogram? Psykologiska institutionen hittar ni i Frescati Hage på Norra Djurgården.

Antal studenter

Ca 400

Antagning

Praktiktermin

HT och VT

Termin 6

Psykoterapi-inriktning

Antingen KBT eller PDT

"Vår institution i Frescati Hage ligger i en stor, k-märkt, slottsliknande byggnad. Perfekt för KBT-studenter som letar småkryp inför exponeringsterapi. Förra terminen var vi några på spindeljakt högst upp på vinden fem våningar upp, och längst ner i källaren. Där finns för övrigt ett pingisbord också."

-Maria Idering, psykologstudent SU

Umeå Universitet

Sveriges nordligaste psykologprogram och dessutom det enda där du har möjlighet att rikta in dig mot idrottspsykologi. 

Antal studenter

Ca 400

Antagning

Praktiktermin

HT och VT.

43 studenter per termin, varav 20 med inriktning idrott.

Termin 6

Psykoterapi-inriktning

KBT och PDT

Utbildningsterapi eller motsvarande:

Finns ingen egenterapi. Studenterna utvecklar sin självreflektion genom två andra kurser, men också i flera av de teoretiska kurserna, ex. gruppsykologi

Vad utmärker Umeå?

Att det finns två psykologprogram, ett "vanligt" och ett med inriktning idrott!

Från och med termin 3 och framåt, får studenterna läsa en professionskurs, som läses parallellt med det övriga kurserna. Dessa kurser ger studenterna möjlighet att praktiskt tillämpa det de teoretiskt lär sig under terminen.

Uppsala Universitet

Psykologstudenterna håller till i Blåsenhus som mycket väl kan vara en av Sveriges fräschaste undervisningsbyggnader. Här arrangeras dessutom Psykologidagen varje år med mässa, föreläsningar och sittning.

Antal studenter

Ca 450

Antagning

Praktiktermin

HT och VT

Termin 6

Psykoterapi-inriktning

Antingen KBT eller PDT

Utbildningsterapi eller motsvarande:

Egenterapi inom programmet har ersatts med strukturerad professionell utveckling. Studenter kan delta i terapi på egen hand.

Vad utmärker Uppsala?

Ingen särskild inriktning, psykologprogrammet är en generalistutbildning som ger förutsättningar att arbeta inom alla verksamhetsområden. Dock brukar det sägas att UU är starka inom forskningsmetod och att UU:s studenter blir mycket kompetenta i den typen av frågor.

Örebro Universitet

Örebro huserar ett modernt psykologprogram med särskild inriktning mot prevention och förebyggande arbete. Integrativ terapi ser bortom tidigare motsättningar mellan KBT och PDT och tar det bästa från alla världar.

Antal studenter

Ca 320

Antagning

Praktiktermin

HT och VT

35 studenter per termin

Termin 6

Psykoterapi-inriktning

Integrativ terapi

Utbildningsterapi eller motsvarande:

ORU har ingen egenterapi inom ramen för den utbildningsplan som trädde i kraft för psykologprogrammet ht-17. Inom ramen för utbildningen kommer studenterna dock kontinuerligt, samt under en samlad kurs på termin 7, att arbeta kring det område som egenterapin syftade till att ge utrymme för, dvs möjligheten att reflektera kring sig själv, sina styrkor och sina utvecklingsområden i yrkesrollen som psykolog. Dessutom läggs visst fokus inom kursen på termin 7 på självvård och hur man som psykolog kan behålla arbetsmotivation trots att uppdraget i många verksamheter är tufft.

Vad utmärker Örebro?

 

Fördelar som studenter på psykologprogrammet i Örebro brukar nämna är att ORU har relativt små klasser och att det vanligtvis är en god och hjälpsam stämning studenterna emellan. Många studenter upplever även att det finns en närhet mellan studenter och lärare som undervisar på utbildningen.

Ett särskilt fokus för psykologprogrammet vid Örebro universitet ligger på förebyggande arbete (prevention) inom psykologisk verksamhet. ORU har inom psykologprogrammet tre fördjupningsområden inom prevention. Det första är inom utvecklingspsykologi (prevention av psykisk ohälsa samt promotion av psykisk hälsa). Det andra fördjupningsområdet är inom hälsopsykologi med prevention av fysisk ohälsa. Det tredje är prevention inom arbetslivet, prevention av arbetsrelaterad ohälsa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Föreningsinformation

Föreningsinformation
Org.nr. 802441-7688
PlusGiro 48 26 08-7
BankGiro 325-2418

©2019 Psykologstudent Sverige. Skapad med Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Möten • Kunskap • Inspiration